Make your own free website on Tripod.com
                    Objektif Pusat Sumber Sekolah

 
                    1.  Meningkatkan peratus penggunaan Pusat Sumber ke tahap maksimum dan optimum.
                    2. Membantu meninggikan taraf pencapaian pengajaran dan pembelajaran  serta peratusan akademik sekolah.
                    3. Memberi kemudahan kepada guru-guru untuk menggunakan segala kemudahan dan perkhidmatan Pusat
                        Sumber dengan efektif dan efisien.
                    4. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat melalui rujukan dan alat-alat.
                    5. Menggalak serta melatih para pelajar mempunyai tabiat belajar sendiri  dan tabiat ingin tahu.
                    6. Memupuk  minat membaca dikalangan para  guru dan pelajar.
                    7. Menyediakan prasarana yang sesuai dan selesa untuk guru dan pelajar demi mencapai objektif pengajaran
                        dan pembelajaran.
                    8. Menjadikan guru-guru Pusat Sumber sebagai Resource Personel ( Pakar Rujuk ) di sekolah